Alleen vandaag nog gratis verzending t.w.v. €5,95!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Onderstaand vind je algemene voorwaarden die je voor jouw webshop  kunt gebruiken. Let op: aan deze algemene voorwaarden kunnen geen  rechten worden ontleend. Raadpleeg een jurist als je twijfelt over de  inhoud ervan. 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan  maken van zijn herroepingsrecht; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de  uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand  aangaat met de ondernemer; 

Dag: kalenderdag; 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot  een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of  afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk  maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen  de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader  van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop  op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van  

de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of  meer technieken voor communicatie op afstand; 

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden  van de ondernemer. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Bedrijfsnaam: Stendo

Adres: Zeehaanstraat 2a, 9866AV, Lutjegast 

E-mailadres: Info@Stendo.nl

KvK-nummer: 90517865

Btw-identificatienummer: NL004822291B67

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van  de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op  afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar  gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat  de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op  afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument 

 

langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden  toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens  speci7eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is  het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het  meest gunstig is. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden  op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd  worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het  overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van  het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,  dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene  voorwaarden. 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar  de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod  vermeld. 

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod  te wijzigen en aan te passen. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt  van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

 

Alle afbeeldingen, speci7caties gegevens in het aanbod zijn indicatie  en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave  van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen  dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte  kleuren van de producten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder: 

de prijs inclusief belastingen; 

de eventuele kosten van verzending; 

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke  handelingen daarvoor nodig zijn; 

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, a8evering en uitvoering van de overeenkomst; 

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de  kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op  afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo  ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de  

overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst  verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de  overeenkomst kan worden gesloten; 

 

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen  en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs  elektronische weg kan raadplegen; en 

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  duurtransactie. 

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van  het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische  weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch  kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende  

veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan  voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering  bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door  de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de  consument met klachten terecht kan; 

 

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van  het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke  melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,  tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft  verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van  onbepaalde duur is. 

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts  van toepassing op de eerste levering. 

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende  producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid  de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden  gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de  consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het  product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke  instructies. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn  herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst  van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar  maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/ 

 

e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te  willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen  dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door  middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na a8oop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen  niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn  herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft  teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn  de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening  van de consument. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na  herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het  product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend  bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument  uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De  uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten  van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor  producten: 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  speci7caties van de consument; 
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
 4. die snel kunnen bederven of verouderen; 

 

 1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de 7nanciële  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 2. voor losse kranten en tijdschriften; 
 3. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de  consument de verzegeling heeft verbroken. 
 4. voor hygiënische producten waarvan de consument de  verzegeling heeft verbroken. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor  diensten: 

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding  te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde  periode; 
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de  consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
 3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 – De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op  de 7nanciële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,  met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen. 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit  bedongen heeft en: 

 

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te  zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn  inclusief btw. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid  aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het  product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde  speci7caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de  

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander  dan normaal gebruik. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de  consument op grond van de overeenkomst tegenover de  ondernemer kan doen gelden. 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen  14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden  gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten  voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor  eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van  de producten. 

De garantie geldt niet indien: 

 

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of  bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in  strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de  verpakking behandeld zijn; 

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien  van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht  nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van  bestellingen van producten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het  bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze  algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat  hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat  geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en  recht op eventuele schadevergoeding. 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel  beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn  voor rekening van de ondernemer. 

  

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument  of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen van producten  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen van producten  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn  van ten hoogste één maand. 

De consument kan de in de vorige leden genoemde  

overeenkomsten: 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn  aangegaan; 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor  zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld a8everen van producten (elektriciteit daaronder  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur. 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen  van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden 

  

verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één  maand. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld a8everen van producten of diensten, mag alleen  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van  ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie  maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar  minder dan eenmaal per maand, a8everen van dag-, nieuws- en  weekbladen en tijdschriften. 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter  kennismaking a8everen van dag-, nieuws- en weekbladen en  tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na a8oop van de  proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de  overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 13 – Betaling 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7  werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in  artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een  dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging  van de overeenkomst heeft ontvangen. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te  brengen. 

  

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7  dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op,  tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal  de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos  vervangen of repareren. 

Artikel 15 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de  consument woonachtig is in het buitenland.